cs Czech
cs Czechen Englishsk Slovakes Spanish
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

O poskytování služeb v oblastech konzultací, kurzů, školení, seminářů, tréninků, přednášek, osobního koučinku a workshopů a prodeji elektronických knih , PDF a publikací.

Definice pojmů

Prodávajícím a zároveň provozovatelem internetové stránky https://creative-power-marketing.com/ je fyzická osoba Lenka Blahova, IČO: 9018435803, se sídlem Glasgow G44 4HE, 41 2-1 Holmhead pl UK
Dodavatelem služeb nabízených na internetové stránce https://creative-power-marketing.com/ je fyzická osoba  Lenka Blahova, IČO: 9018435803, se sídlem Glasgow G44 4HE, 41 2-1 Holmhead pl UK
Kupujícím, respektive objednávajícím (objednatelem) je každý návštěvník, který prostřednictvím web stránky https://creative-power-marketing.com/ , vytvořil objednávku nebo registraci. Službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách https://creative-power-marketing.com/.Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání nebo registrace na webové stránce www.lenny-b.online výběrem služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového nebo registračního formuláře. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, především prostřednictvím webové stránky https://creative-power-marketing.com/ , e-mailové komunikace, jakož i telefonické komunikace

Předmět a uzavření smlouvy
Předmětem kupní smlouvy je poskytnutí služeb – osobních/online setkání formou konzultací, kurzů, školení, seminářů, tréninků, přednášek, osobního koučinku a workshopů v oblasti osobnostního rozvoje, obchodu a prodej elektronických knih a publikací.
Potvrzením objednávky, resp. poskytnutím faktury ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit, rušit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednané služby.
Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Prodávající potvrzuje, že poskytne kupujícímu služby v dohodnutém rozsahu. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.


Objednávka a registrace

Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání či registrace na webové stránce https://creative-power-marketing.com/ výběrem produktů kupujícím, včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti platby za objednanou službu. Přihlášení jsou realizována podle pořadí. Přihlášky, převody, případně storna budou přijaty pouze písemně (e-mail). Každá přihláška se považuje za závaznou.
Po odeslání objednávky je objednateli vystavena a doručena faktura. Faktura je odeslána na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

Cena
Nejsme plátcem DPH. Všechny uváděné ceny na webové stránce https://creative-power-marketing.com/ jsou konečné. Kupující je vázán cenou uvedenou na stránce https://creative-power-marketing.com/ v momentě provedení nákupu či registrace.

Platební podmínky a možnosti platby
Kupující po vyplnění objednávky či registrace je povinen uhradit platbu pro dokončení objednávky. Za produkty lze platit následujícími způsoby:
– platba převodem na bankovní účet (číslo bankovního účtu bude poskytnuto ve faktuře),
– okamžitá platba prostřednictvím platební brány STRIPE, PayPal.

Dodací podmínky
Prodávající je povinen poskytnout dohodnuté služby – uskutečnit osobní schůzku, nebo poskytnout schůzku pomocí elektronické komunikace s kupujícím v dohodnutém datu v objednávce, nebo v jiném datu na základě dohody s kupujícím. V případě, že je předmětem prodeje elektronická kniha nebo jiná publikace, je prodávající povinen dodat tento objednaný produkt elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři kupujícím a to hned po připsání peněz na účet prodávajícího. Za místo plnění služby se považuje místo, do kterého je služba dodávána.
Změny v programu kurzu, školení, semináře, tréninku
Prodávající si vyhrazuje právo na organizačně podmíněné změny v programu. K takovým změnám patří například i realizace poskytované aktivity, která závisí na minimálním počtu účastníků.

Autorská práva
Odběratel bere na vědomí, že dodávané produkty jsou předměty duševního vlastnictví a jsou chráněny autorskými právy a ostatními právy duševního vlastnictví, která patří fyzické osobě Lenka Blahova. Smlouvou mezi dodavatelem a odběratelem nedochází k převodu žádných práv duševního vlastnictví. Pokud není dohodnuto jinak, odběratel má právo používat produkty výlučně jako konečný uživatel a to způsobem vyplývajícím z povahy a účelu produktu. Není povoleno je bez písemného povolení kopírovat, rozmnožovat, poskytovat třetí straně, publikovat nebo jinak rozšiřovat v jakýchkoli médiích resp. způsobem.

Právo odběratele odstoupit od smlouvy
Odstoupení lze provést elektronickou formou na e-mail: info@lenny-b.online prohlášením, že objednatel odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku. Objednateli bude vrácena zaplacená částka nejpozději do 14 dnů od platného odstoupení od smlouvy na jeho bankovní účet.

Reklamace
Reklamace služby musí obsahovat vždy konkrétní a věcný popis reklamované skutečnosti. Reklamaci lze provést prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu provozovatele: info@lenny-b.online a to do 14 dnů do dne dodání služby. Poskytovatel služby se zavazuje oznámit výsledek vyřízení reklamace do 14 dnů ode dne převzetí. V případě opodstatněné a poskytovatelem služby uznané reklamace se s klientem individuálně dohodnou na náhradě reklamované služby, resp. dalším postupu.

Storno podmínky
Otevřené kurzy, školení, semináře, tréninky, workshopy (dále jen aktivita) lze stornovat za následujících podmínek:
Do 4 týdnů před začátkem aktivity je storno možné bez poplatku. Při stornování v době od 4 týdnů před začátkem aktivity bude účtován storno poplatek ve výši 50 %, od 2 týdne před začátkem aktivity 100 % z účastnického poplatku. Storna se musí realizovat písemně bez výjimky. Náhradní účastníci mohou být jmenováni kdykoli.

Konzultace/Osobní koučink :
Konzultační/Koučinkové služby mohou být bez poplatku zrušeny nebo přesunuty do 7 dne před termínem. Při zrušení koučinkového sezení v den termínu nebo při nezrušených termínech bude zaúčtován storno poplatek ve výši 100%.

Záruční podmínky
Záruční podmínky se na tento druh služby nevztahují.

Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím, a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky a souhlasí s jejich zněním.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce www.lenny-b.onlineJinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především EU Zákona č.j. 185/2015 Sb. 40/1964 Sb., Zákona č.j. Zákona č. 250/2007 Sb. 102/2014 SZ, Zákona č. 102/2014 122/2013 Sb., Zákona č. 122/2013 22/2004 Sb. jakož i Zákona č.j. 513/1991 Sb.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01 2022
V GLASGOW dne 01.11 2022
Lenka Blahova
Fyzická osoba